ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต
Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          พธ.บ. สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ร.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท          M.A. สาขา Politics สถาบัน University of Pune, India
 • ปริญญาเอก         Ph.D สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก)
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 380/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งที่ 097/2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งที่ 519/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

ประสบการณ์การทำงาน

 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตามคำสั่งที่ 273/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ตามคำสั่งที่ 999/2561 ลงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ประสบการณ์การสอน/บรรยาย

 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบสอนในรายวิชา
  • การเมืองกับการปกครองของไทย
  • การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
  • ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
  • หลักรัฐศาสตร์
  • ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
  • ทฤษฎีทางการเมือง
  • ขบวนการทางการเมืองและสังคม
  • การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  • พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
  • สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การปกครองคณะสงฆ์ไทย
  • รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
  • สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒. 

 • บทความทางวิชาการ

ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒.

ยุทธนา ปราณีต .การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๗๓-๑๘๙.

ยุทธนา ปราณีต .การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑-๑๔.

ยุทธนา ปราณีต .รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๙-๔๒.

ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๔๓-๑๖๐.

ยุทธนา ปราณีต .การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๒๙-๒๓๘.

ยุทธนา ปราณีต .วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๑ : ๓๗๑-๓๘๑.

ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับที่ ๓  ๒๕๖๑ : ๖๔-๗๕.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ยุทธนา  ปราณีต, “เครื่องมือทางการจัดการ” ใน พื้นฐานทางการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.

ยุทธนา  ปราณีต, “การจัดโครงสร้างองค์การ” ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.

ยุทธนา  ปราณีต, “สถาบันพระมหากษัตริย์” ใน การเมืองกับการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

ยุทธนา  ปราณีต,  การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

 • ผลงานในระดับนานาชาติ

Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet  Thai Political Culture and Democracy Development. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.25-27. [Click to Journal and Articles] [Certificate-เกียรติบัตร]