ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว
Asst. Prof.Dr.Prasert Thilao

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทรศัพท์         ๐๘๐ ๐๔๖ ๘๕๕๙

E-mail          nakornnan22927@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ๒๕๕๔ พธ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท          ๒๕๕๕ พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก         ๒๕๕๘ พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

ดร.ประเสริฐ ธิลาว. พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย[พุทธศาสตรดุษฎีนิพนธ์/สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2558 [รับทุนสนับสนุนวิจัยระดับปริญญาเอกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีการศึกษา 2558]

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. . หน้า 263-278

ดร.ประเสริฐ ธิลาว,(เขียนร่วม)   ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

ดร.ประเสริฐ ธิลาว,(เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

Dr.Prasert Tilao (Co-writer). “Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม).การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Dr.Prasert Tilao. (Co-writer), Social SanctionsJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม).พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Dr.Prasert Tilao. (Co-writer), ฺBuddha Marketing พุทธะมาร์เก็ตติ้ง. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’).  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 250-264.
Dr.Prasert Tilao. (Co-writer),FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 4, pp. 250-264.

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291 [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328. [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

ดร.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

ดร.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2]

ดร.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2562).ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2562) หน้า 146-169. วารสารฐาน 3 ค่าน้ำหนัก 0.2

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2562).  บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 122-142 (ฐาน 1 = 0.8)

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2561) .บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี (พระครูอุดมธรรมรส อสิญาโณ (ชัยยุทธ การเร็ว).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 291-300 (ฐาน 1 = 0.8)

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2561) . การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี (พระจิตศิลป์ เหมรํษี).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561  หน้า 278-290 (ฐาน 1 = 0.8)

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (2561) . การจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา (พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ/เมฆหมอก).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561  หน้า 256-266 (ฐาน 1 = 0.8)

ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

ผลงานร่วมกับนิสิต/ที่ปรึกษา

พระใบฎีกาเฉลิม พลานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม),พิเชฐ ทั่งโต,ประเสริฐ ธิลาว, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในจังหวัดนครปฐม : The Development of Management Model of Pariyattidhamma Studies Dhamma Department Nakhonpathom Province” .วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 77-86.

พระครูวินัยธรสรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ (มีสำราญ), ประเสริฐ ธิลาว, สมาน งามสนิท, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์:Budhadhamma Intergration for People Quality Development Administration at Municipalities in Nakorn Sawan Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  16 พฤษภาคม 2560.  หน้า 247-257. เล่ม 4

ประจักษ์ ขุราษี,อภินันท์ จันตะนี, ประเสริฐ ธิลาว, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร : Buddhadhamma Integration for  Executive Leadership Development of Bangkok Metropolitan”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 255-268. [เล่ม 3]

ศิรวัฒน์  ครองบุญ, ประเสริฐ ธิลาว, พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง : The Buddhism Integration for Sustainable Community Environment Management of Local Administrative Organization in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 325-342. [เล่ม 2]

พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว),ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร วัฒนบุตร, “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha Administratiors in the Educational Welfare in Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, Bankok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2,   เมษายน-มิถุนายน 2560.