ดร.ประเสริฐ ธิลาว Dr.Prasert Thilao

อาจารย์ ดร. ประเสริฐ ธิลาว
Dr.Prasert Thilao

ตำแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ตำแหน่งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 382/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

สังกัด                   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทรศัพท์               ๐๘๐ ๐๔๖ ๘๕๕๙

E-mail                 nakornnan22927@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ
๒๕๕๔ ตรี พธ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย
๒๕๕๕ โท พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย
๒๕๕๘ เอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
– การพัฒนาสังคม
– รัฐศาสตร์
– การจัดการเชิงพุทธ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย* ชื่อโครงการ “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย” งบประมาณ๕๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดทําโดย  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  Proceeding 8 เมษายน 2562/2019

3.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

4.[ดร.ประเสริฐ ธิลาว] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 701/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

5.คำสั่งแต่งตั้ง [ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

การตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานร่วมกับนิสิต/ที่ปรึกษา

  • 1 พระใบฎีกาเฉลิม พลานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม),พิเชฐ ทั่งโต,ประเสริฐ ธิลาว, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในจังหวัดนครปฐม : The Development of Management Model of Pariyattidhamma Studies Dhamma Department Nakhonpathom Province” .วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 77-86.
  • 2.พระครูวินัยธรสรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ (มีสำราญ), ประเสริฐ ธิลาว, สมาน งามสนิท, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์:Budhadhamma Intergration for People Quality Development Administration at Municipalities in Nakorn Sawan Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  16 พฤษภาคม 2560.  หน้า 247-257. เล่ม 4
  • 3.ประจักษ์ ขุราษี,อภินันท์ จันตะนี, ประเสริฐ ธิลาว, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร : Buddhadhamma Integration for  Executive Leadership Development of Bangkok Metropolitan”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 255-268. [เล่ม 3]
  • 4.ศิรวัฒน์  ครองบุญ, ประเสริฐ ธิลาว, พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง : The Buddhism Integration for Sustainable Community Environment Management of Local Administrative Organization in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 325-342. [เล่ม 2]
  • 5.พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว),ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร วัฒนบุตร, “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha Administratiors in the Educational Welfare in Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, Bankok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2,   เมษายน-มิถุนายน 2560.