พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์),ดร.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์),ดร.
Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Ph.D.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร.               0615659249

E-mail           sunant05@hotmail.com / sunant79@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท          พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก         พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 4 ประโยค

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

*พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (2558) งานวิจัยปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  • บทความทางวิชาการ

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ 5, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559). หน้า 31-41.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), “Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhist Schools”. Journal of  MCU  Social Science Vol.5 Issue 2 Specail (May-August 2016 pp.387-395.31-41

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Buddhism in China,Tibet, Vietnam, Japan : Look through the worldview of PHRASRIKHAMPHEERAYANA. Journal of MUC  Social Science. Vol.5 Issue 2, May-August  2016. pp 263-278.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Politics of Buddha statue. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 1, January-March 2017.pp 241-256.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Social Sanctions : การลงโทษโดยสังคมJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), ฺพุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,  [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระไตรปิฎกศึกษา แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุตตันตปิฎก แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การวางแผนและควบคุมงานบริหาร บทเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ผลงานระดับนานาชาติ

*Phramaha Sunan Rujiwet. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

  • การฝึกอบรม /วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

[วุฒิบัตร] เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560