ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์
Prof.Dr.Grit Permtanjit

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          ๒๕๑๘ สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท         ๒๕๒๐ M.Sc. (Human Settlement Planning & Development) Asian Institute of Technology
  ๒๕๒๑ M.C.P. (Master of City Planning University of Pennsylvania
 • ปริญญาเอก        ๒๕๒๔ Ph.D. (Political Economy) University of Pennsylvania

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
 • ตำแหน่งอื่นๆ
  – ประธานสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘)
  – กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาชุมชนเมือง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน)
  – ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ภูเก็ต ลำพูน และอุดรธานี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๑ ตามลำดับ
  – กรรมการสภาวิทยาลัยราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นระดับสูง และหลักสูตรนายอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตรผู้กำกับการตำรวจ และหลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ กรมตำรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑
 • ผู้อำนวยการฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างประเทศ หลักการจัดการการเงินของชุมชนเมือง ร่วมกับธนาคารโลกและหน่วยชุมชนมนุษย์กับประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘

เกียรติประวัติทางการศึกษาและกิจกรรม

๒๕๑๐-๑๑        ทุนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิส (AMERICAN FIELD SERVICE)

๒๕๑๗             เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล กีฬามหาวิทยาลัย และรางวัลนักกีฬาดีเยี่ยมมหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๑๙-๒๐        ทุนรัฐบาลแคนนาดา เพื่อการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

๒๕๒๐-๒๔        ทุนรัฐบาลไทย เพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ

๒๕๒๓             ชนะเลิศฟันดาบสากล ที่เมืองเยอรมันทาวน์ สหรัฐฯ

๒๕๒๒-๒๓        เลขาธิการสมาคมไทยสัมมนาในสหรัฐฯ

ประสบการณ์การสอน

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๕๙
  – นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  – สัมมนาการบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
  – การเมืองและนโยบายสาธารณะของชุมชนเมือง
  – การบริหารการพัฒนา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
  – ระบบเศรษฐกิจของไทย
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  – การบริหารการพัฒนา
  – นโยบายศาสตร์
  – พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

“อุบัติเหตุจราจรบนถนนลาดพร้าว : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ” เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อันดับที่ ๘๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๖

“การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘” ร่วมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนาคม ๒๕๒๘ (ระยะเวลา ๓ เดือน)

“พื้นที่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคและการพัฒนาการแบบพึ่งพาของระบบเศรษฐกิจไทย” ร่วมกับ ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๙ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน)

“ปัญหา ศักยภาพ และแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาชนบท (การศึกษาวิจัยปรับปรุงสายงานสาธารณสุข และสายงานประถมศึกษา) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ ปรียากร เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรรมการข้าราชการพลเรือน มกราคม ๒๕๓๐ (ระยะเวลา ๖ เดือนครึ่ง)

“บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี” เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีนาคม ๒๕๓๐ (ระยะเวลา ๙ เดือน)

“การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย” เสนอต่อมูลนิธิ
อีแบรท สตีฟตุ้ง ประเทศเยอรมัน ๒๕๓๑ – ๓๒

“การศึกษาด้านรูปแบบขององค์กร การจัดองค์กร และการจัดการภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เสนอต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ธันวาคม ๒๕๓๕ (ปรับปรุงและส่งใหม่ เมื่อพฤษภาคม ๒๕๓๖)

“การศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประสานการพัฒนาเมือง (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย) : Final Report, Area 5 : Development Coordination between Bangkok and its Suburbs; part 2 : Laws, Regulations, and Institutions in Urban Development submitted to National Economic and Social Development Board under the auspices of Thailand Development Research Institute Foundation.

Laws, Regulations, and Institutions in Urban Development : Final Report Areas 5 : Development Coordination between Bangkok and its Suburbs, Part 2. Bangkok : Thailand Development Research Institute Foundation, ๒๕๓๖.

การแสดงหาแนวทางในการจัดตั้งรัฐสวัสดิการในประเทศไทย, เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พ.ศ. ๒๕๕๒.

 • บทความวิชาการ

“บรรษัทประเทศไทย” ของ นายบุญชู โรจนเสถียร กับ แผนงานปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลก” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาไทย ในสหรัฐฯ ณ North Western University, Evanston, Illinois จัดโดยสมาคมไทยสัมมนาในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๒๓ ได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าว “มิตรไทย” ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๔

“ปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศไทย” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ณ เมือง Mont Clair New Jersey เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสอ “ไทยมองไทย” สำนักพิมพ์เคล็ดไทย

“National Urbanization Policy in Thailand : Some Anti-theses to current Spatial Development Strategy” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “National Development : Towards Action for Rural Urban Integration in Developing Countries” ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A.I.T.) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕

“อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย” ใน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ) ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ๒๕๒๘

“พัฒนาการของกลวิธีการพัฒนาภายใต้แนวความคิดความจำเป็นพื้นฐานในประชาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ.” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑-๓ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๒๘ หน้า ๑๗๕-๒๐๕ (๒๙ หน้า) และได้รับการตีพิมพ์ใน สาธารณสุขปริทัศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๒๘ หน้า ๑๒-๓๒ และ วารสารวิชาการ สภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๙

“สถานภาพ ปัญหา และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในกระบวนการบริหารการพัฒนาในบริบทสากลและในประเทศไทย” ใน วิระตา สมสวัสดิ์ (บรรณาธิการ) รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับสังคมไทย โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์ ๒๕๒๘

“การศึกษาเชิงสถาบันของความพร้อมในการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดราชบุรี, รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๙ หน้า ๔๗-๘๐

“Welfare State, Welfare Society, or Populism : A Three Crossroads for Public Choice in Thailand,” เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ 23rd General Assembly and Conference under the Auspices of EROPA 2011, Eastern Regional Organization for Public Administration, Bangkok Thailand.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

“การบริหารโครงการของไทย” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ ๑๕ สาขาวิชา วิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง” กรุงเทพฯ : บริษัทครีเอตีฟ พับลิชชิ่ง พ.ศ. ๒๕๓๖

หนังสือรวบรวมบทความ การแสวงหาแนวทางการบริหารการพัฒนาภายใต้ทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมือง, กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แนวทางการบริหารภายใต้กระบวนทัศน์วิถีพุทธ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

นโยบายศาสตร์ การบริหารภายใต้ภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่ หลักการและแนวทางการบริหารวิถีพุทธ, เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อพิมพ์เผยแพร่)

 • การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ

๑. เป็นผู้ร่วมอภิปราย (Panelist) หนึ่งใน ๔ คน ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Management Paradigm towards ASEAN Community” จัดร่วมกันโดยสถานทูต แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒. เป็นผู้พูดสำคัญ (Key note speaker) ใน “The 3rd International Forum on Inclegenous Management Practices” ก่อนสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว

 • งานที่ปรึกษาและการวางแผนวิเคราะห์โครงการ

๑. ที่ปรึกษา บริษัท True Connect, Ltd., ๒๕๕๗-๕๘

๒. ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทิพย์แสง, ๒๕๔๘-๕๓

๓. ที่ปรึกษา บริษัท P.C. Food Industries Co., Ltd., ๒๕๓๔-๓๖

๔. การวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ “Poy Tung Chatet Resort” ในจังหวัดเชียงราย, ๒๕๓๔-๓๕

๕. การวิเคราะห์ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ “บางปะกงธานี : คอนโดมิเนียมและคลับเฮ้าส์” จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๒๕๓๔-๓๕

๖. การวิเคราะห์และออกแบบโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม และรีสอร์ท เนินวงษ์ จังหวัดจันทบุรี, ๒๕๓๓

๗. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และออกแบบผังแม่บทของโครงการสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์ รีสอร์ท และสวนเกษตรของ คุณชาตรี โสภณพานิช ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี, ๒๕๓๑-๓๒

๘. การวางแผนและออกแบบเบื้องต้นสนามกอล์ฟศรีราชาอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ๒๕๓๒

๙. การวางแผนแม่บทและแผนการใช้ที่ดินของสนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต เพื่อให้เป็นสนามบินนานาชาติของการท่าอากาศยานภายใต้ความร่วมมือกับ Louis Berger International, Inc. และ Index International Group, ๒๕๓๓

๑๐.  ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เขิงสถาบันของโครงการวางแผนการบริหารทรัพยากรชายฝั่งทะเลของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ USAID, ๒๓๕๑

๑๑.  ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโครงการปรับโครงสร้างการตลาดของพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, บริษัท พันธ์ทิพย์อาเขต จำกัด, ๒๕๓๐

๑๒.  ที่ปรึกษาเชิงสถาบันเพื่อประเมินผลและขยายผลโครงการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับคณะทำงานของ ADAB จากประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๓๒