ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์

ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
Asst.Prof.Dr.Anuwat Krasang

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 2
 • ปริญญาโท          พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
 • ปริญญาเอก         พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
 • เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 • นักธรรม ชั้นเอก

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มจร ชุดที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านร่มรื่น กรีนพาร์ค (ต่างระดับบางปะอิน)

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะและองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2555

งานวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557

งานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2557

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2558

งานวิจัยเรื่อง “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2559

งานวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2560

งานวิจัยเรื่อง  “โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) : 2560

 • บทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

อนุวัต  กระสังข์. “ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม  2557) : 26-38 #TCI 1

อนุวัต  กระสังข์. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558) : 101-115 #TCI 1

อนุวัต  กระสังข์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) : 241-259 #TCI 1

อนุวัต  กระสังข์. “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558) #TCI 1

อนุวัต  กระสังข์. “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ)”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) : 263-277 #TCI 1

อนุวัต  กระสังข์. “ย้อนรอยความเชื่อ : พิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูป สู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา”. วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559) : 67-77. #TCI 2

อนุวัต  กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 99-108 #TCI 2

อนุวัต  กระสังข์. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน”. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่23 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : 125-144 #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย”. วารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 188-198. #TCI 2

อนุวัต กระสังข์. “ทฤษฎีภาวะผู้นำใฝ่บริการ: ทิศทางการบริหารจัดการขององค์การในอนาคต”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560): 112-126. #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 29-42. #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “ความศรัทธา: มหาสถูปบุโรพุทโธสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา“. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 : 159-172. #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “แรงจูงใจ: พลังพลักดันสู่ความสำเร็จ“. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 : 173-186. #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “การพัฒนาคุณการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561): 86-98. #TCI 1

อนุวัต กระสังข์. “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562): 13-26. #TCI 1

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

อนุวัต  กระสังข์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.

อนุวัต  กระสังข์. การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.

อนุวัต  กระสังข์. พื้นฐานรัฐประศานศาสตร์. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

อนุวัต  กระสังข์. พุทธนวัตกรรม 1 ทศวรรษ. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

อนุวัต  กระสังข์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

อนุวัต  กระสังข์. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร. พระนครศรอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.

อนุวัต  กระสังข์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.

อนุวัต  กระสังข์. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.

 • ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
Anuwat krasang. “Senior Citizen Well Being Administration”. International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017. (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia
Anuwat krasang. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand”. Journal of Modern Education Review (USA).  (No. 9 Vol. 4  August 2017) : 698–702
Anuwat krasang., “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand“. Journal of Management Science (USA).  DOI: 10.34038/jms; April 2019   ISSN Print:2642-7885 ISSN Online:2642-7907
 • การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

๑) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ ๑ – ๒๕๕๙
๒) วิทยากรอบรมบุคลากรสายวิชาการ “การเขียนบทความทางวิชาการ” วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มจร.นวบ.พิจิตร
๓) ฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔) ฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย