ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อีเมล์              phongphat.chi@mcu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท         ๑. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลัยรังสิต
  ๒. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)
 • ปริญญาเอก        พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร    เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (MICRO MBA) NIDA

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
  – นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  – วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  – การบริหารองค์กรภาครัฐ
  – ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
  – เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  – พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ๒๕๓๐ – ๒๕๓๗ ผู้จัดการฝายขาย บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด
 • ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ กรรมการผู~จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ผู้จัดการ บริษัท ซีสคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด (ไทยแลนด์) สาขาประเทศไทย
 • ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ รองประธานบริหาร บริษัท ภูมิปญญาโปรดัคชั่น จำกัด รองประธานบริหาร บริษัท คนรักกอล์ฟ จำกัด Thailand Director, Cleaner Climate / www.cleanerclimate.com
 • ๒๕๕๒ -๒๕๖๑ กรรมการผู้่จัดการ บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยีกรุป จำกัด กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เจพีเวิลดE เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท วิชวัน อินโฟร์ จำกัด
 • ๒๕๕๕ – ปจจุบัน รองประธานบริษัท ไอดีล พรอพเพอร์ตี้ เมนเนจเม๊นท์ จำกัด

ที่ปรึกษา / ผู้ชำนาญการ

 • ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ คณะทำงาน พณฯ กร ทัพพะรังสี ประจำทำเนียบรัฐบาล
 • ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ผูู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา
 • ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร
 • ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานร่างหลักสูตรพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง สภาปฎิรูปประเทศด้านการเมือง
 • ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร
 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 • ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภา ผู้แทนราษฎร
 • ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ประจำศาลอาญา รัชดา
 • ปัจจุบัน ผู้ประนอม ประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์. (2561).ตัวชี้วัดสุุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ) [เอกสารแจ้งการอนุมัติทุน-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์]

ดร.พงพัฒน์ จิตตานุรักษ์ และคณะ (2558). “การติดตามและการประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา : The Monitoring and Evaluation for Strengthen Health an d Learning According by Buddhist Way”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (นักวิจัยร่วม) . (2562).กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเอง ของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง รายงานการวิจัย . ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562.

 • บทความทางวิชาการ

การใช้ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานราชการเชิงพุทธ (Good overnance’s operation to manage Government service by Buddhism: ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ISSN : 2286-9301 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙

การกำกับดูแลและความเป็นอิสระองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นไทย (Controlling and Independence of Thai’s Local Administration) : ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ISSN : 2286-9301 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙

การเปรียบเทียบการบริหารและกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครกับพัทยา (The comparison of management and supervision between Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and The City of Pattaya) :

วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8  Ways,Run  to Dream, According to Janpanese Style ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

The Practical Policy for Conserving an Environment Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (Proceeding) International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy, Febuary 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Thailand.pp.284-188. [Cover of Proceeding]

เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

จากดินสู่ฟ้า นัยนา…ลาลับสู่สวรรค์สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครู ต้นแบบและ ผู้สร้าง แรงบันดาลใจ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562. หน้า 319-339.

การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENTวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562. หน้า 298-309.

แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการ พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ. Proceeding  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดทําโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 31 สิงหาคม 2562.  หน้า 171-205

การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล Digital age government administration. Proceeding  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดทําโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 31 สิงหาคม 2562.   หน้า 725-736

นำเสนอบทความงานวิชาการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสูยุคอาเซียน : นำเสนอบทความในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

The Practical Policy for Conserving an Environment Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (Proceeding) International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy, Febuary 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Thailand.pp.284-188. [Cover of Proceeding]

บทความวิจัย

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (BUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR MORAL MODEL DEVELOPMENT OF OFFICIALS UNDER MINISTRY OF INTERIOR) : ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN : 2287-0121 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙

“การติดตามและการประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา : The Monitoring and Evaluation for Strengthen Health an d Learning According by Buddhist Way”. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

*พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์.การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยBUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR MORAL MODEL DEVELOPMENT OF OFFICIALS UNDER MINISTRY OF INTERIOR. พุทธศาสตรดุษฎีนิพนธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2558.