ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
Dr.Phongphat Chittanurak Ph.D.

ภูมิลำเนา               ๑๙/๑๑ หมู่บ้านเดอะแพลนท์ วัชรพล ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

อีเมล์                    phongphat.chi@mcu.ac.th

สถานที่ทำงาน         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษา

มัธยมศึกษา            โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ปริญญาตรี              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท              ๑. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลัยรังสิต

๒. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก              พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร      เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (MICRO MBA) NIDA

ที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ

๒๕๔๔ – ๒๕๔๕        คณะทำงาน ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ประจำทำเนียบรัฐบาล

๒๕๔๗ – ๒๕๔๘        ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา

๒๕๕๑ – ๒๕๕๒        ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร

ผลงานทางวิชาการ

*พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์.การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยBUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR MORAL MODEL DEVELOPMENT OF OFFICIALS UNDER MINISTRY OF INTERIOR. พุทธศาสตรดุษฎีนิพนธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2558.

วิจัย/การรับทุนวิจัย

1.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์. (2561).ตัวชี้วัดสุุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ) [เอกสารแจ้งการอนุมัติทุน-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์]

2.ดร.พงพัฒน์ จิตตานุรักษ์ และคณะ (2558). “การติดตามและการประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา : The Monitoring and Evaluation for Strengthen Health an d Learning According by Buddhist Way”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

1.บทความวิชาการ

  1. การใช้ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานราชการเชิงพุทธ (Good overnance’s operation to manage Government service by Buddhism: ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ISSN : 2286-9301 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙
  2. การกำกับดูแลและความเป็นอิสระองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นไทย (Controlling and Independence of Thai’s Local Administration) : ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ISSN : 2286-9301 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙
  3. การเปรียบเทียบการบริหารและกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครกับพัทยา (The comparison of management and supervision between Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and The City of Pattaya) :
  4.  วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8  Ways,Run  to Dream, According to Janpanese Style ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.
  5. The Practical Policy for Conserving an Environment Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (Proceeding) International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy, Febuary 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Thailand.pp.284-188. [Cover of Proceeding]
  6. เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

 2.นำเสนอบทความงานวิชาการ 

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสูยุคอาเซียน : นำเสนอบทความในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  2. The Practical Policy for Conserving an Environment Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (Proceeding) International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy, Febuary 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Thailand.pp.284-188. [Cover of Proceeding]

 3.บทความวิจัย

  1. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (BUDDHADHAMMA INTEGRATION FOR MORAL MODEL DEVELOPMENT OF OFFICIALS UNDER MINISTRY OF INTERIOR) : ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN : 2287-0121 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙
  2. “การติดตามและการประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา : The Monitoring and Evaluation for Strengthen Health an d Learning According by Buddhist Way”. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560