ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา

ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา
Asst.Prof.Dr.Ratthapol Yenjaima

ตำแหน่ง          หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ๒๕๔๑ พธ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท          ๒๕๕๓ พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก         ๒๕๕๘ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • การศึกษาปริยัติธรรม
   ๒๕๓๓ น.ธ.เอก สำนักเรียนชลบุรี
   ๒๕๓๔ ป.ธ.๔ สำนักเรียนชลบุรี
   ๒๕๓๓ อภิธรรมมัชฌิมเอกสำนักเรียนวัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่งตั้งให้ นายรัฐพล เย็นใจมา อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา พร.บ. (รัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(.รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตันไป สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาประธาน​คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

 • งานวิจัย

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๗) “การสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา”  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .(พฤษภาคม  – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๕๘๑-๕๙๔.

 • บทความทางวิชาการ /บทความวิจัย

Rattapon Yenjaima Asst. Prof. Dr. (2018) “Management of innovative path of sustainable tourism in the community and society”  International Journal of       Management and Economics. ( Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada Universtty, Aurangabad, INDIA) Vol. I No. 25 Septenber-2018. PP 51-53.. [Click to Journal and Articles] [Certificate-เกียรติบัตร](ปกวารสาร)(สารบัญวารสาร)

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๗). “ปัญญา  ในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์”. บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”,บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางพระพุทธศาสนาของวัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา,ดร. “ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ).       (เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา,ดร.,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุรินทร์”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัฒน์ตามหลักพุทธธรรม”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๓  .( กรกฏาคม  – กันยายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : 425-439.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : 457-474.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๑-๑๔.

 • หนังสือ/ ตำรา /เอกสารประกอบการสอน

รัฐพล  เย็นใจมา. ผศ.ดร. (๒๕๖๑). ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น.(ปรับปรุงใหม่) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. ผศ.ดร. (๒๕๖๑).  ระบบราชการและการเมืองไทย กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๖๑). ผศ.ดร.  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา.  (๒๕๖๐). ระบบราชการไทย. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการสอน วิชา การเมืองกับการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการสอน วิชา การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๖). การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๕). ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๕). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๓). เอกสารประกอบการสอน วิชา พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.