ดร.สุริยา รักษาเมือง

ดร.สุริยา รักษาเมือง

ตำแหน่ง                 อาจารย์

สังกัด                     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program)
  • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program)
    คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 383/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประวัติการศึกษา

  • คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา

ร.ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๒๕๕๗

๒๕๕๓

๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

    ๑ พระพุทธศาสนากับการเกี่ยวข้องกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ๒ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

  • งานวิจัย

Dr. Suriya Ruksamuang .The Integrative Buddhism principles to lead the profound public administration to build the intellectual capital through higher learning to ready toward AEC. ๒๐๑๔.

  • เอกสารประกอบการสอน

ดร.สุริยา รักษาเมือง. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนากับการเกี่ยวข้องกับชุมชน คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

ดร.สุริยา รักษาเมือง .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย.คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.