อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง

อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาโท          พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก         ร.ป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program)
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program)
  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 383/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การสอน

 • ระดับปริญญาเอก
  – พระพุทธศาสนากับการเกี่ยวข้องกับชุมชน
  – สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
  – รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก
 • ระดับปริญญาโท
  – การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ
  – ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
  – รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก
 • ระดับปริญญาตรี
  – การวิจัยเพื่อการจัดการ
  – พระไตรปิฎกศึกษา
  – องค์การและการจัดการ
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  – การปกครองคณะสงฆ์ไทย

ประสบการณ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 1. จัดทำ SAR ของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และได้มีประสบการณ์ในการเข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
 2. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 3. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 4. วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ๑๓ คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ณ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย
 5. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัยชินวัตร

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

สุริยา รักษาเมือง. การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๖๙-๘๔.

 • บทความวิชาการ

สุริยา รักษาเมือง. พุทธธรรมาธิปไตย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๕๐-๑๕๗.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

สุริยา รักษาเมือง. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.

สุริยา รักษาเมือง. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.