ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์ของไอคอนข้อมูลของไดเรกทอรีเก็บของดาวน์โหลด - คนอื่น @kisspngภาควิชารัฐศาสตร์

คอมพิวเตอร์ของไอคอนข้อมูลของไดเรกทอรีเก็บของดาวน์โหลด - คนอื่น @kisspngภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คอมพิวเตอร์ของไอคอนข้อมูลของไดเรกทอรีเก็บของดาวน์โหลด - คนอื่น @kisspngภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชารัฐศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร) อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา