รายงานการประเมินตนเอง/ผลการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

รายงานการประเมินตนเอง/ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะ
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพ
สังคมศาสตร์