พระครูปลัดอุดร ปุริปุณฺโณ, ดร.

พระครูปลัดอุดร ปุริปุณฺโณ, ดร.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท         พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก        พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตามคำสั่งเลขที่ ๑๖๒๕/๒๕๖๑ (คลิกดูรายละเอียด)
 • สัญญจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (คลิกดูรายละเอียด)

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
  – ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
  – มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการ
  – กฎหมายเพื่อการจัดการ
  – การจัดการสาธารณูปการ

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ,ดร. “วิถีพุทธวิถีไทย : องค์ความรู้ผ่านจิตรกรรมฝาผนัง”. รายงานการวิจัย
ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒.

 • บทความทางวิชาการ

พระครูปลัดอุดร ปริปุณโณ,ดร.(๒๕๖๑). การจัดการวัดยุค ๔.๐ : ความศรัทธา และพุทธพาณิชย์.วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม). หน้า ๖๗-๗๘.

พระปลัดอุดร ปริปุญฺโณ. (๒๕๖๒). คุณสมบัติพระนักเผยแผ่ในสังคมยุคใหม่ , หน้า ๗๓๗-๗๕๐, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.