ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย

ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
  • ปริญญาโท           M.A. (philosophy)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย