รายงานผลการดำเนินโครงการ

  • รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ”กิจกรรมไหว้ครู และต้อนรับนิสิตใหม่”
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ)
โครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS ธนาคารออมสินร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาฯ
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาวิสาหกิจสัมพันธ์”
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS ๖๒ ธนาคารออมสินร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)
โครงการนิสิตจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”