โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ

❖ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคกลาง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง B๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง❖ 
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง❖ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมืองวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง


❖ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคใต้ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง❖ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์นอก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง❖ 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคเหนือ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ​ ห้องประชุม​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาเขต​เชียงใหม่​ ต.สุเทพ​ อ.เมือง​เชียงใหม่​ จ.เชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพและข่าว จาก ดร.สุริยา รักษาเมือง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มังกรกมลาวาสวิทยาลัย และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กุศลสมาครวิทยาลัย

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผล วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่น 14 ณ ห้องเรียนวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผล