โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มังกรกมลาวาสวิทยาลัย และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กุศลสมาครวิทยาลัย

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผลคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่น 14 ณ ห้องเรียนวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผล