Get Adobe Flash player

“แต่งตั้งรองศาสตราจารย์”
-------------------------
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แต่งตั้งให้พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),ผศ.ดร.ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
-------------------------
ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
-------------------------

-------------------------

 

แต่งตั้ง นายผดุง วรรณทอง พธ.บ., ศศ.ม. อายุ 38 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมวิทยา

-------------------------

-------------------------

แต่งตั้ง  นายเดช ชูจันอัด พธ.บ., MB.A. อายุ 36 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-------------------------

 

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ