Get Adobe Flash player


------------------
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น. 
------------------
คณะทำงานโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย 
นำโดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ, ผศ ดร โกนิฏฐ์ ศรีทอง, พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร,ดร. พระคมสัน ฐิตเมธโส

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมวิจัย 
------------------
เข้าชี้เเจงโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ร่วมกับนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เพื่อรับทุนสนับสนุน 
------------------
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ