Get Adobe Flash player

“ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙”

-------------

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อ การคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

โดยคณะสังคมศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์ผู้ผลิตผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี และ นักวิจัยดีเด่น  โดยผู้ที่ได้รับรางวัล  เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ งานสัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนโมกข์กรุงเทพ

-------------

 

ผลงานวิจัยระดับดี

เรื่อง “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย”

โดย พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

-------------

นักวิจัยระดับดีมาก

 

ผศ.ดร.โกนิฎฐ์  ศรีทอง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ