Get Adobe Flash player

 

สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก”

ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560

 

สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945

Facebook #ปเอกการพัฒนาสังคม #มจร

 

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ