Get Adobe Flash player

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
"พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ"
ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน​ B อาคารเรียนรวม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
----------------------
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 
13.00-14.30 น.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบการเมืองของไทย"
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
----------------------
14.30-17.00 น เสวนาทางวิชาการเรื่อง "พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ"
ผู้ร่วมอภิปราย
1. ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.
2. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
3. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
4. ศ.ดร.สมภาร พรมทา
ดำเนินรายการโดย 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
-------------------------
จัดโดย โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม(social lab) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
-----------------------
สำรองที่นั่งได้ที่ พระธนาเกียรติ ธนกิตฺติ 
โทร 095 658 7270
สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/CXtdsvLLY3uVZImI2
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เข้าสู่ระบบ

 

บริการต่างๆของมหาจุฬา

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์

 

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ