.

ผลงานวิชาการคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ภาควิชารัฐศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา

 

 

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

 

 

รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร)

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระอุดมสิทธินายก
(กำพล คุณงฺกโร)

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต
(โชว์ ทสฺสนีโย)

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญสิน

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฎฐกรณ์ แก่นท้าว

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชวัชชัย ไชยสา

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.สุมาลี บุญเรือง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

อาจารย์ วินัย มีมาก

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น

 

 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัด

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ ชุมสุข

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง

 

 

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง
(ทองขาว กิตฺติธโร)

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต
(สุทิตย์ อาภากโร)

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

พระครูปลัดอุดมวัฒน์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา กัปโก

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

 

 

อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา

ภาควิชานิติศาสตร์

รูปภาพ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง

 

 

อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง

 

 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พระสิทธินิติธาดา

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

 

ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อรรถพิมล

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรพจน์ ถนอมกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

 

อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์

 

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ มารุตพงศ์ มาสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

 

.