ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         พธ.บ. (การสอนสังคม)
 • ปริญญาโท         รป.ม. (นโยบายสาธารณและการบริหารงานบุคคล)
 • ปริญญาเอก        พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – การบริหารงบประมาณการคลังและนโยบายสาธารณะ
  – การบริหารเชิงกุลยุทธ์
  – การบริหารจัดการงบประมาณ
  – เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  – การเมืองการปกครองของไทย
  – การจัดการพระพุทธศาสนาในอาเซียน

ผลงานทางวิชาการ

 • บทความทางวิชาการ

ธวัชชัย สมอเนื้อ. “ภาวะผู้นำตามหลักสัตตบุรุษ (สัปปุริสธรรม)”. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๔๓-๑๕๒.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ธวัชชัย สมอเนื้อ. (๒๕๖๑). พุทธวิธีทางการบริหาร. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๒๑ หน้า).