ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          ๒๕๓๖ พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท          ๒๕๔๘ รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาเอก         ๒๕๕๘ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
  – การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  – มนุษย์กับสังคม
  – วัฒนธรรมไทย
  – การปกครองคณะสงฆ์ไทย
  – ประชาคมอาเซียนศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 • บทความทางวิชาการ

ในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเอกสารรายงานการวิจัย

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. “การบริหารเวลา :บริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑The ๑st MCUSR National Conference. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, สุรินทร์. (๒ เมษายน ๒๕๖๓) : ๓๔๑-๓๕๒.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. (๒๕๖๑). การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment and Human Resource Selection).  พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๓๙ หน้า).