ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
  • ปริญญาโท         ร.ม. (สื่อสารการเมือง), รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
  • ปริญญาเอก        ปร.ด. (สื่อสารการเมือง), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]