พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท          เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

“หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. (2557). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เอกสารแนบ]

“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน”. (2559). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

“การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมหลักการแห่งเศรษฐศาสตร์”. (2560). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

“การผสานกลไกทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน”. (2560). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์, สสส. (2560)

“ดุลยภาพชุมชนสุขภาวะการพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชนด้วยหลักเบญจศีล”. (2561). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

“รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้”. (2562). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). [เอกสารแนบ]

  • บทความทางวิชาการ

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2560). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ หน้า 449-459. [เอกสารแนบ]

พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1, ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 319-329. [เอกสารแนบ]

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในมุมมองของโทณปากสุตร. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, วันที่ 30 เมษายน 2561. หน้า 868-871. [เอกสารแนบ]

การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง. (2562). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”, วันที่ 15 พฤษภาคม 2562. หน้า 1591-1597. [เอกสารแนบ]

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน. (2562). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม), หน้า 938-950. [เอกสารแนบ]