ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

 

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาเอก          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

เดช ชูจันอัด. ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2553). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระคมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด, ปิยวรรณ หอมจันทร์. หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2557). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เอกสารแนบ]

  • บทความทางวิชาการ

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2560). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ หน้า 449-459. [เอกสารแนบ]

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดร.ยุทธนา ปราณีต. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 468-477. [เอกสารแนบ]

พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 527-531. [เอกสารแนบ]

ผศ.ผดุง วรรณทอง, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดาวเหนือ บุตรสีทา. รัฐพุทธูปถัมภ์: แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 354-361. [เอกสารแนบ]

พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร., ผศ.เดช ชูจันอัด, พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. หน้า 1852-1865. [เอกสารแนบ]

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. (2555). กรุงเทพฯ : บริษัทจรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2554).

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2554).