ติดต่อ

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรึอยุธยา ๑๓๑๗๐
E-mail:social_mcu@hotmail.com โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๓