“การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม  Homeroom คณะสังคมศาสตร์”