.

ระดับปริญญาโท


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท ๖ หลักสูตร ได้แก่

ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

.