.

ระดับปริญญาเอก


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๖ หลักสูตร ได้แก่

ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

.