.

เอกสาร มคอ. ๒


ระดับปริญญาตรี

ภาควิชารัฐศาสตร์
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ภาควิชานิติศาสตร์
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


ระดับปริญญาโท

ภาควิชารัฐศาสตร์
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ภาควิชานิติศาสตร์
๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


ระดับปริญญาเอก

ภาควิชารัฐศาสตร์
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

.