.

รายงานผลการดำเนินโครงการ

 

ชื่อโครงการ โครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน
ผู้จัดทำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี ๒๕๖๖
ดาวน์โหลด (PDF)

 

ชื่อโครงการ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดทำ ทีม MCU Thai herb มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี ๒๕๖๕
ดาวน์โหลด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร จังหวัดสระบุรี (Video)

 

 

.