.

แนะแนวการศึกษา

 

การจัดการเรียนการสอน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๘ หลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี จำนวน ๖ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๒ ปี จำนวน ๖ หลักสูตร

ภาควิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๙ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๕ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
        ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
        ๔. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
        ๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตร เปิดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) คณะสังคมศาสตร์ มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

.

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
        ๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
        ๓. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (จิตเวช)
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.ม.)
        ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

.

ภาควิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๒ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
        ๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.), (ภาคบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 

.

 

.