.

แนะแนวการศึกษา

 

การจัดการเรียนการสอน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก หลักสูตร ๒ ปี ๔ หลักสูตร

ภาควิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๙ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
        ๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
        ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
        ๔. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

.

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
        ๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

.

ภาควิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๒ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

.