.

ระดับปริญญาตรี


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่

ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (จิตเวช)

ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

.