.

ประวัติคณะสังคมศาสตร์

ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ   

ชื่อส่วนงาน      :    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ตั้ง     :     ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

               

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
        ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๑๒ และเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ จากคำสั่งทั้งสองฉบับนี้ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์ และทำการเปิดสอนคณะเอเชียอาคเนย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แยกคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็นสองคณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรเดิมมีหน่วยกิต ๒๐๐ หน่วย ถูกลดจำนวนลงเหลือหน่วยกิจเพียง ๑๕๐ หน่วย ซึ่งจำนวนหน่วยกิตเป็นเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา

อาจารย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการก่อกำเนิดคณะสังคมศาสตร์ในขณะนั้นคือ พระมหาสำรวม ปิยธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,M.A.(Phil.)) รวมทั้งมีผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคุณูปการ ต่อคณะอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

๑. พระมหาวิสุทธิ์ ปญญสฺสโร (พระครูประกาศิตพุทธศาสตร์/มรณภาพแล้ว) รักษาการคณบดี ๒๐ พ.ค. ๒๕๒๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖
๒. พระมหาปรีชา ปริญฺญาธโร รักษาการคณบดี ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๗
๓. พระมหายิน วรกิจฺโจ ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐
๔. พระมหาสำรวม ปิยธมฺโม ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕
๕. พระครูปลัดประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ, ดร. ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๕
๖. พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ โชติธมฺโม) ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙
๗. พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ), รศ.ดร. ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓
๘. พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร), รศ.ดร. ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-ถึงปัจจุบัน

วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปโดยลำดับจากเดิมมีเพียงคณะเดียว ได้ขยายออกเป็น คณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย การขยายของมหาวิทยาลัย ทำให้มีความจำเป็น ต้องย้ายคณะสังคมศาสตร์ จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มาอยู่ที่อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม เลขที่ ๒๓ ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ และทางคณะได้ย้ายสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

.

สุภาษิต ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สุภาษิต (Proverb)
         สุภาษิตว่า       ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
         แปลว่า           ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปณิธาน (Determination)
         ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญา (Philosophy)
         จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)  
         ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
         จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านสังคมศาสตร์กับพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
          บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
          บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

พันธกิจ (Mission)
            ผลิตบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
            วิจัยและพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกโดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
            ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
             ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสริมสร้าง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

.

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อัตลักษณ์บัณฑิต คือ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

 

.