ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ปีงบประมาณ
1 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์ไทย สกสว  1,300,000.00 2564
2 ดร.สมบัติ นามบุรี การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นธรรมเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
3 พระธรรมรัตนาภรณ์ ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
4 พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
5 พระครูวิมลสุวรรณกร การพัฒนาตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
6 พระเอกลักษณ์ อชิโต การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ด้วย ๗ กิจวัตรความดี จังหวัดสมุทรสงคราม หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
7 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.  การบริหารจัดการโครงการสถานประกอบการรักษาศีล ๕ ด้วย ๗ กิจวัตรความดี จังหวัดปทุมธานี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
8 นายกอปรลาภ อภัยศักดิ์ การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
9 รศ.ดร.สมาน งามสนิท รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
10 รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุขผู้สูงอายุในภาคเหนือของประเทศไทย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
11 รศ.อนุภูมิ โซวเกษม บทบาทของสื่อทางสังคมในการสร้างการตื่นรู้ทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
12 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้วิถีใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
13 ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ระบบและกลไก การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
14 ผศ.ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิง
สรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
15 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี การพัฒนาสมรรถะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
16 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในจังหวัดนนทบุรี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
17 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
18 อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวสม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
19 อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
20 อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า  การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
21 อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่พลเมืองภายใต้แนวคิด “โตไปไม่โกง”  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
22 อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
23 อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
24 อาจารย์สุมาลี บุญเรือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
ของนักการเมืองที่มีต่อประชาชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
25 พ.ต.อ.ดร.ภูษิต วิเศษคามินทร์ การเสริมสร้างสังคมสันติประชาธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ทุกช่วงวัยของประชาชนในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
26 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
27 อาจารย์ ดร.ปนัดดา
รักษา
แก้ว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนระบบสื่อสารซุมชนใน
ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564
28 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  การเสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารเครือข่ายสังคมในการ
พัฒนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขของคณะสงฆ์หนกลาง 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์
 50,000.00 2564

 

รวมสัญญาปี –62-64

 

 

.

.