งานวิจัย

ลำดับ /

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อ ฉายา นามสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 
0.20
1 พระครูปริยัติกิตติธำรง. รศ.ดร. การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้นำเชิงพุทธ. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. ประจำปี พ.ศ. 2562/2019. หน้า 213 – 232.
2 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) (2562) : 146-169.
  ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.]. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).
  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue”จัดประชุมโดย Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง 13-16 กันยายน 2561
  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชนวัดในประเทศไทย    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0  9 กันยายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์   การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง 25-26 ตุลาคม 2561.
4 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 8 เม.ย. 62.
สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา”. ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 8 เม.ย. 62.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 8 เม.ย. 62.
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ”. ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 8 เม.ย. 62.
การจัดการภาครัฐ : การเสื่อมศีลธรรมของคนในสังคมไทย” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 77-89.
5 ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ การทูตเชิงวัฒนธรรมกับการสร้างวัดไทยลุมพินี, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC2019: Mcu NanThe 3rd National Conference 2019 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 พฤษภาคม 2562. หน้า 1006-1016.
6 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี จริต 6 ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 29-44.
กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 57-67.
สัปปุริสธรรมทฤษฎีการบริหารตนเอง”วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 69-76.
ไตรลักษณ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 91-100.
บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 101-115.
อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อการบริหารจัดการ”วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 117-125.
รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงานท้องถิ่นไทย” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 127-137.
การบริหารงานตามหลักอปหานิยธรรม” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 139-147.
การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 149-158.
ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุค 4.0” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. 1-13.
สื่อออนไลน์บ่อเกิดของปัญหาสังคม : การบริหารสติคือทางออก” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. 25-33.
หลักสัปปุริสธรรมกับการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคม” วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. 51-65.
7 ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล การเมืองเรื่องข้าว บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมือง, นำเสนอ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561
  ทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น, นำเสนอ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
8 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง ธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู้. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. ประจำปี พ.ศ. 2562/2019. หน้า 355 – 366.
9 อ.ดร.เอนก  ใยอินทร์ การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC2019: Mcu NanThe 3rd National Conference 2019 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 พฤษภาคม 2562.น.1591-1597.
10 ดร.ทักษิณ  ประชามอญ แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน้ำลี้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 22 กุมภาพันธ์ 2562. ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด. หน้า 1549-1558.
กระบวนการปลูกฝังจิตอาสาเพื่อสังคมสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสำคัญของโลก วันที่ 7 เมษายน 2562 วิทยาลัยลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 208-219.
11 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วยหลักอริยสัจ 4”.ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 10 ระดับชาติครั้งที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562. น.

 

ลำดับ /

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อ ฉายา นามสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

0.40
1 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา” (ผู้เสนอร่วม) เสนอการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 (IE NETWORK CONFERENCE 2018) (วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดอุบลราชธานี.
2 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. Buddhist Perspective for the Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad, India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206, Vol. I No. 25, September 2018. pp. 25-27.
Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad, India, 24 September 2018.
3 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. Buddhism and Hidden Economy Distribution”. Contributed to The 1st International Annual Conference Southeast Vietnam Outlook 2018.
4 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำสงฆ์. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) หน้า 122 -131.
5 วินัย มีมาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนหมู่บ้าน วัดคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561. หน้า 105-121
6 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น Resource Management Based on Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 Era“. International Journal of Managment and Economics. Vol. I No.25 September-2018.
7 ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand:  History and Development. International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.  7-8 December 2018. pp.506-521.
  Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach : According to Government Administration in Thailand 4.0 Era. One Day International Symposium, Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Breitling Replica Watches Aurangabad, India, 24 September 2018. pp.

 

ลำดับ /

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อ ฉายา นามสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

0.60
1 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. การวิจัยและพัฒนานิสิตธรรมทายาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562). หน้า 1 -10.
2 รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7  ฉบับที่ 3 (2561): 76-89.

 

ลำดับ /

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อ ฉายา นามสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

0.80
1 พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 หน้า 147-162.
2 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นโยบาย ผลกระทบ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”
3 พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA Brief History of Humankind.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 294-312.
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 109-122.
แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 294-307.
ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3กรกฎาคม-กันยายน 2561หน้า 315-329.
การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพยสินพระศาสนาในชวงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 505-518.
รัฐกับศาสนา: ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ ความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 273-292.
พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561.
4 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน2561) : 38-49.
รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) : 50-63.
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 173-184.
รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 301-315.
พุทธธรรมาธิปไตย.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 239-246.
5 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) : 13-26.
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 42-58.
เทศนาวิธีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 195-207.
การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 184-194.
6 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2561 : 15-25.
การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2561 : 26-39.
7 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วารสารสังคมปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน). หน้า 503 – 518
8 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในกรุงเทพมหานคร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม : 1-12.
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 59-70.
ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) : 84-95.
การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 405-418.
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 301-309.
บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 246-255.
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 29-42
9 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) : 86-98.
10 รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2561: 41-36.
11 รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความพยายามทำให้สหภาพเมียนมาร์เป็นประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2008.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 74-85.
12 รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 69-56
13 ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2561.น.76-89.
14 รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561.
15 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา

“รัฐศาสตร์ในราชนีติ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2562). หน้า 296-305

 

16 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 101-113.
การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 281-292.
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 312-322.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 408-421.
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561: 435-444.
การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2561: 112-119.
17 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2561: 38-49.
ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2561: 298-314.
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 57-68.
การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง, วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2561) : 37-49.
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 240-253.
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 96-109.
18 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 , เมษายน-มิถุนายน 2561: 99-110.
19 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม 2561: 52-64
ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐ.วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม 2561: 150-157
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร.มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 : 43-56
20 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562. หน้า 122-142.
บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561หน้า 291-300.
การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 278-290.
การจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561หน้า 256-266.
แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562) : 43-56
21 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2561หน้า 24-38.
ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข.มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 : 224-238
22 ดร.กาญจนา  ดำจุติ วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการธรรมปริทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2562). หน้า 33-43.

 

ลำดับ /

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ชื่อ ฉายา นามสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

1.00
1 พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม. บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร. (2561).
2 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. พระพุทธศาสนากับชุมชนเข้มแข็ง คู่แฝดแห่งอาริยพัฒนา.” พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 2561
LIST Model For Research and Social Development.” พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 2561.
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
3 พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. การจัดการสมัยใหม่ กรณีศึกษา พัฒนาการ แนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2561 จำนวน 170 หน้า
4 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม  วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) : 26-32.
การจัดโครงการขั้นสูง : Advance Project Management. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2561 จำนวน     หน้า
5 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. การจัดการสาธารณูปการมิติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2561 จำนวน  332 หน้า
6 รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร Factors Related to Good Governance Management of a Local Administration Organization in Thailand. International Journal of Management and Economics. Vol. I No. 25: 1-4.
7 รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาวะผู้นำทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย.2559 จำนวน 373 หน้า
8 รศ.อนุภูมิ โซวเกษม การบริหารองค์กรสงฆ์ในประชาคมอาเซียน. ฉบับปรุงครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัท เจ พริ้น จำกัด, 2561. จำนวน 240 หน้า.
9 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง หลักสังคมวิทยา PRINCIPLES OF SOCIOLOGY.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2560.
10 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง Knowledge, Attitude and Practice towards Metabolic Syndrome Prevention among Buddhist Monksin Nan Province, Thailand: A Preliminary Study” International Journal of Management and Economics. Vol. I No. 25 (September -2018).
11 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี “Education Reforn in Thailand 4.0 : A True Story or a Soap Opera” A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 (July-December 2018)
12 ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ Integration of Buddhist principles to promote the values of honesty of Thai politicians” International Journal of Management and Economics. Vol.1 No.25 September – 2018, p. 39 – 48.
13 ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ . พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2561 จำนวน  423 หน้า