คลังความรู้ประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๖ ปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

 

 

 

 

 

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

 

.