ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B 
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรึอยุธยา ๑๓๑๗๐
E-mail: social_mcu@hotmail.com โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๓

.