.

โครงสร้างการบริหารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษา ดังนี้

.

.