ตารางสอนระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๗


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

.

ปีการศึกษา ๒๕๖๖


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๕


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปีการศึกษา ๒๕๖๔


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑