.

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

 

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

.

หนังสือแนะนำ

 

 

.

วารสารแนะนำ

 

 

.

บริการของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

  • บริการหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย พระไตรปิฎก และวารสาร
  • บริการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • บริการยืม – คืนหนังสือ
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • สมัครสมาชิกห้องสมุด
  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  • กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดรายการหนังสือใหม่ การจัดรายการหนังสือแนะนำ

.

บริการยืม – คืน หนังสือ

จำนวน / ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

**กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

.

อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

  • สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ มีราคาค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
  • วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีค่าปรับ 10 บาท/เล่ม/วัน

** หมายเหตุ ผู้ใช้ทุกประเภทหากส่งคืนเกินกำหนดท่านต้องเสียค่าปรับตามห้องสมุดกำหนด หรืออยู่ในพิจารณาของเจ้าหน้าที่

 

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.
(หยุดวันพระ,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
OPEN : Monday – Saturday ๙.๐๐ a.m – ๑๖.๔๕ p.m
CLOSE : Religious Days, Sundays and Public Holidays

.

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ชั้น M อาคารเรียนรวม โซนบี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

.