พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
PhrapaladRaphin Buddhisaro, Assistant Prof. Dr.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร.              0867713638

Email           raphind@yahoo.com

วุฒิการศึกษา/Education

 • ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา–คณะครุศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  B.A.                Bachelor  of Art [Education]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • ปริญญาโท         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  M.A.               Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand
 • ปริญญาเอก      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  Ph.D             Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies] Mahachulalongkornrajavidyalaya  University
 • ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh  (ค.ศ.2000-2001)
  Cert. of Khmer Language, Royal University of Phnom Penh 2000-2001

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย          

พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม) การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   (2556-2557) ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี (หัวหน้าโครงการวิจัย) [เอกสารพิมพ์ผลการวิจัย-สุขที่ได้ธรรม โดยพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]

พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม) เรื่อง การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558-2559  โดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2559  [รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์] / [สัญญาวิจัย] (ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, หัวหน้าโครงการวิจัย)

[เผยแผ่ผลการวิจัย] พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม),[2561]. การพัฒนาเจคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์.(กันยายน-ธันวาคม 2560). ปีที่ 5 ฉบับ 3 หน้า  103-112.

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  (นักวิจัยร่วม) เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนร้ขู ้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ในโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2560  (ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560) [พระราชวรเมธี,ดร./หัวหน้าโครงการวิจัย]

[เผยแผ่ผลงานวิจัย] พระปลัดระพิน พุทธิสาโร.“รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย  An Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of  Higher Education Institutes in Thai Society” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560   (ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต – หัวหน้าโครงการวิจัย) [อยู่ระหว่างดำเนินการ]

[เผยแผ่ผลงานวิจัย] “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย  An Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of  Higher Education Institutes in Thai Society”

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย [โครงการวิจัยย่อย ในแผนงานโครงการเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ”/ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น-หัวหน้าโครงการวิจัย] ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

[เผยแผ่ผลงานวิจัย]  รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. งบประมาณอุดหนุน  ประจำปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ระหว่างดำเนินการ]

[เผยแผ่ผลการวิจัย] พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (และคณะ) . อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ]  27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน พหุกรณีศึกษา  A Study on Role of Buddhist monk to Political in Asean: Multi Case Studies
งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ระหว่างดำเนินการ]

[เผยแผ่ผลงานวิจัย] พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน พหุกรณีศึกษา  A Study on Role of Buddhist monk to Political in Asean: Multi Case Studies

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร.(2561). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว-Tourism Management Based On Cultural and Religious in ASEAN Country : Case Studies on Luangprabang PDR Loas.งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ระหว่างดำเนินการ]

[เผยแผ่ผลงานวิจัย] (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว-Tourism Management Based On Cultural and Religious in ASEAN Country : Case Studies on Luangprabang PDR Loas.  วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 106-128[อ่านบทความจากวารสาร] [อ่านวารสารทั้งฉบับ] คลิกอ่านบทความ https://bit.ly/2XMxGUt คลิกอ่านวารสาร https://bit.ly/2ZlZIGK

 • บทความทางวิชาการ

พระระพิน พุทธิสาโร. พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจากความจริง สู่ความลวง Arahants: Creation Things of Faith in Thai Society : The Changing from the Truth to the Trick. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 19-35.               

พระระพิน พุทธิสาโร. ความเป็นอื่นกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, Lao, Khmer and Kuy. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2559 หน้า 462-473 [อ่านทั้งเล่ม/Full Text]

พระระพิน พุทธิสาโร. “บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความรุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, Lying, Violence, and Death”. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 [The 3rd National and the 1st International Conferences 2016] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น [Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] ระหว่าง 28-29 มีนาคม 2559 หน้า 3048-3065

พระระพิน พุทธิสาโร [เขียนร่วม] “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ”, ในงานหนังสือที่ระลึก ครบรอบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์ มจร “อ่านพระศรีคัมภีรญาณผ่านผลงานนิพนธ์ร่วมสมัย-ศรีคัมภีรญาณวิชาการ” [กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2559]. หน้า 79-91. และในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 หน้า 263-277.

พระระพิน พุทธิสาโร, อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559  หน้าที่ 232-243.

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ และข้อเท็จจริง = The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and Facts. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. [วารสาร TCI ฐาน 2] [ฉบับวารสาร]

พระระพิน พุทฺธิสาโร, แนวคิดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (วัด) ในพระพุทธศาสนา : ทฤษฎี หลักการ และวิถีปฏิบัติ = The Concept of Buddhist Tourism Management: Theory, Principles and Practices.  วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2016) หน้า 51-65

พระระพิน พุทฺธิสาโร, (เขียนร่วม)   ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

พระระพิน พุทฺธิสาโร,พุทธวิธีการยุติความรุนแรง :แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน Buddhist Way to Non-Violence: Approach for Peace in ASEAN Community วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

พระระพิน พุทฺธิสาโร, (เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

พระระพิน พุทฺธิสาโร, พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha Temple, วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559

พระระพิน พุทธิสาโร. “ขบวนการพุทธใหม่ : ผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น The 4th National and the 2nd International Conferences 2017   Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, 31 march 2017 [เอกสารประกอบการสัมมนา]

พระระพิน พุทธิสาโร. (2559). ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา.วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 [อ่านจาก : วารสารพุทธอาเซียน]

Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer),  “Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-1-0. /pp.290-293.

Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer), “A Mechanism of Thai Patriarch Appointment”, Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society and the Religion in Society Research Network 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (เขียนร่วม). สมเด็จพระสังฆราชไทย : รสนิยม ความเห็นขัดแย้ง และกลไกการได้มา  : Thai Patriarch : Tastes, Conflicting and Mechanism of Appointment”. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ”  9 กันยายน 2560 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  เอกสารประกอบการสัมมนา หน้า 263-264. [เอกสารประกอบการสัมมนา-Full Text]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ  : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม  The Role of Monks and Community Development on Buddhist Way : Case Studies on Loung Por Dang Wat Intraram, Samutsongkram Province. งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [Poster นำเสนอ]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561).แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้สำนึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  Process for coexistence of Mynmar students under variety ethnic identity  In Thai Buddhist University. “โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [กำหนดการสัมมนา] [หนังสือตอบรับเข้าร่วมสัมมนา] [เอกสารประกอบการสัมมนา-Full Text Proceeding] หน้า 280-292

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). เฟชบุ๊กพื้นที่ทางความเชื่อและเพศ : การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของภิกษุ สามเณรไทย – FACEBOOK as Belief and Gender Sphere: Transgender Identity of Thai Buddhist Clergymen. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018  “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน- Volunteer Spirit with Sustainable Social Development  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 [กำหนดการ]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560). พุทธศาสนาเถรวาท : อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “ขะเเมร์กรอม” ในเวียดนาม Theravada Buddhism: Identity, Ethnic, Retention of “Khmer’s Krom” in Vietnam. วารสารโพธิวิจัย [โพธิวิชชาลัย] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560).ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  Astrology for the Administration and Propagation of Buddhism.: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (และคณะ) (2561).. อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ]  27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3rd Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018)  วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561  ณ อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561).[บทความวิจัย] การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน : พหุกรณีศึกษา A Study on Role of Buddhist monks to Political Participation in ASEAN: Multi-case studies

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  . ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.2 (Special Issue)  April- June 2017 หน้า   [วารสาร TCI ฐาน 1]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province.

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง 25-26 ตุลาคม 2561   [อ้างอิง http://ntbac2018.udru.ac.th/]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561) ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดภาคใต้ Lesson Learned from Area: Elderly care according to Buddhism Way in Southern of Thailand

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชนวัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest Hospital for the well being of monks, novices and Sangha organization and community nearby temple in Thailand.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ( Research and Innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand 4.0 Era )  9 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  [Proceedings เล่มที่ 1|เล่มที่ 2|เล่มที่ 3]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society” ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง 13-16 กันยายน 2561 [บทความ] [กำหนดการโครงการ]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย-Development of Annam Niyaka Buddhism on Vietnamese Style in Thailand

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  สิทธิทางเพศกับการบวชในสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท-Right of Sexuality for ordination in Thai society base on Theravada Buddhism

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว-Tourism Management Based On Cultural and Religious in ASEAN Country : Case Studies on Luangprabang PDR Loas.  วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 106-128. [อ่านบทความจากวารสาร] [อ่านวารสารทั้งฉบับ] คลิกอ่านบทความ https://bit.ly/2XMxGUt คลิกอ่านวารสาร https://bit.ly/2ZlZIGK

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). การสร้างพระใหญ่เพื่อสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานพุทธธรรม :  กรณีศึกษาวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี  Big Buddha to inherit and preserve Buddhism, to create economy base on Buddhist Disciple : Case Studies of Wat Muang Chum, Singhaburi Province

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560).พหุลักษณ์ชุมชนกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ : กรณีศึกษาชุมชนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร จ.ปทุมธานี Community pluralism for Live together peacefully : Case Studies on Communities of Wat Kubangluang Anukijvitoon, Phatumtanee Province

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). พม่า : หลากวิถี ต่างชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). รหัสพุทธธรรม : ยันต์โสฬสที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา   Code of Buddhadahmma : Yantra Solasa in Wat Na Phra Meru in Ayutthaya

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand:  History and Development. International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.  ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2561

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2561). พระพุทธศาสนาในเวียดนาม : เรื่องเล่าจากการเดินทาง Buddhism in Vietnam : Story from Traveling 

Phra Palad Raphin Buddhisaro (Co-Writer). (2019) Applying Educational Psychology for Spiritual Teacher Development in Thailand. International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF) London, England March 7 – 8, 2019 [Click-Word]  [Click-PDF]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร [นักวิจัยร่วม-บทความวิจัย]  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0]

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562). เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538  :  ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริง และความคิด.

พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนาในกัมพูชา” ใน รายงานการสัมมนานานาชาติ พุทธศาสนา : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม : กัมพูชา ลาว และไทย สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

พระระพิน พุทธิสาโร “พุทธศาสนบัณฑิต : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

พระระพิน พุทธิสาโร. “ประสบการณ์ชีวิตภายใต้ระบบเขมรแดง” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

พระระพิน พุทธิสาโร. “พระอุบาลี พระธรรมทูตสายต่างประเทศรูปแรกในประวัติศาสตร์ไทย”  ใน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549).

พระระพิน พุทธิสาโร. “บัณเฑาะก์ กะเทย เกย์  : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย” ใน เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, สำนักงานเลขานุการจัดการประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

พระระพิน พุทธิสาโร. “สังวาสในพระไตรปิฎก :  หฤหรรษ์ และพรหมจรรย์” ใน เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทยสำนักงานเลขานุการจัดการประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.

พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนา ชาติพันธุ์ และเครือข่ายชาวพุทธ”  ใน  “พระอาทิตย์ชิงดวง : รวมบทความทางวิชาการและบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ที่ระลึกในวาระ 60 ปีและเกษียณอายุราชการ พลับพลึง คงชนะ”, [ผู้เขียน, พลับพลึง คงชนะ  และคณะ. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2549.

พระระพิน พุทธิสาโร. “เอดส์ : กระบวนการยกจิต ตายก่อนตาย”  วารสารสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน, 2550) : 54-60.

พระระพิน พุทธิสาโร. “ประวัติศาสตร์ การผูกติด อัตตา และมายาคติ”, วารสารยุวพุทธสงฆ์แห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 2 ปีที่ 1  เดือนธันวาคม 2551.

พระระพิน พุทธิสาโร. “การศึกษาเชิงสำรวจขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย” ใน พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติโลก,รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก, 23-25 พฤษภาคม 2553 (กรุงเทพมหานคร: เซ็นจูรี, 2553).

พระระพิน พุทธิสาโร. “การจัดองค์กรบริหารเชิงพุทธแบบบูรณาการ”   งานประชุมนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553).

พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธิวิธียุติความรุนแรง : กรณียุติความรุนแรงต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์”   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 หน้า 205-6.

พระระพิน พุทธิสาโร. “จิณจมาณวิกา / กระบวนทัศน์ว่าด้วยการจัดการความรุนแรงผ่านสื่อ”  ใน “บัณฑิตานุสรณ์” หนังสือบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน                

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556-2557)

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ป.1-6 (กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ )

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-6 (กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ ) [ม.4]

 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

(สารนิพนธ์-ปริญญาโท) การศึกษาสถานภาพพระสงฆ์ภายใต้ระบบเขมรแดง ระหว่าง 1975-1979, 2545.
[Thesis-M.A.] “A Study on the Status of the Cambodian Sangha, 1975-1989” Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก) ความรุนแรงในครั้งพุทธกาล : กรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์.2553.
[Thematic Paper-Ph.D] “Violence at the Buddha’s Time : A Studies of Genocide of SAKYA Clan” Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2010.

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก) บัณเฑาะก์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย.2554.
[Thematic Paper-Ph.D] “Transgenders in Theravada Buddhism : A Case Studies of Ordination in Thai Societies”. Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก)  การศึกษาเชิงสำรวจขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย,2554.
[Thematic Paper-Ph.D] “A Survey Study on New Buddhist Movements in Thailand”. Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.

(วิทยานิพนธ์-ปริญญาเอก) การจัดองค์กรบริหารเชิงพุทธของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
[Dessertation-Ph.D] “The Buddhist Administrative Organization of the Sangha Provincial” Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.