ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ Assist.Prof.Dr.Kiettisak Kittipañño Ph.D.

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์    สุขเหลือง
Kiettisak Suklueang

ตำแหน่ง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ / อาจารย์

สังกัด     ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ลำดับ คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา ประเทศ
๑. พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย
๒. ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) ๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ไทย
๓. รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไทย

 

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒
เมื่อวันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙
คำสั่ง มจร ที่………………………../……………………

ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒/๒๕๕๕
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๘

 

ผลงานทางวิชาการ

  • บทความทางวิชาการ

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๖). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

ผลงานในระดับนานาชาติ

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.

  • งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กำลังดำเนินการ)

  • หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ.