รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
Assist.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

ตำแหน่ง          รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          ๒๕๔๔ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท         ๒๕๔๘ ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาเอก        ๒๕๕๗ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๒ เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น​ คณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การสอน

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒/๒๕๕๕
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๘

 

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กำลังดำเนินการ)

 • บทความทางวิชาการ

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๖). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ.

 • ผลงานในระดับนานาชาติ

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.