พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), รศ.ดร.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), รศ.ดร.

ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          ๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท          ๒๕๔๕ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ  มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาเอก         ๒๕๔๘ ปริญญาเอกใบที่ ๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา (Phil.) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย
  ๒๕๕๐ ปริญญาเอกใบที่ ๒ การพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) (Doctor of  organization  Development and Tranformation) สาขาการพัฒนาและปฏิรูปองค์กร (ODT.) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ประเทศฟิลิปปินส์
  ๒๕๕๓ ปริญญาเอกใบที่ ๓ การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)(DM.) (Doctor of  Management) สาขาการจัดการภาครัฐ (Public  of  Management)(Pub.man.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • Cert. in  Berkeley  University  of  California, [U.S.A.] 2547.
 • Cert. in Technische  ILmenau  University  [Germany] 2547.
 • ๒๕๓๕ ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ

 • พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพระวิทยากร  คณะกรรมการนิสิต มจร.
 • พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชา การใช้โปรแกมสำเร็จรูปดีเบสทรีพลัส  จากโรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ถ.ราชวิถี  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๓๖ สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการคุ้มครองและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์กรุงเทพมหานคร”จัดโดย โครงการวิจัยปฏิบัติการร่วมระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.๒๕๓๗ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมพระสงฆ์กัมพูชาเพื่อสันติภาพ”จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับต้นและระดับกลาง”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง”รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันการฝึกอบรมผู้บริหาร  กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง”รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ.๒๕๔๓ ผ่านการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ  จากกรมประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ.๒๕๔๕สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ”วิทยากรทีมนำการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นประธานรุ่นที่ ๑
 • พ.ศ.๒๕๔๖ สำเร็จหลักสูตรการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ๕ ส.จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจรายงานวิจัย” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยบริษัทภาษรโปรดักชั่น กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นประธานรุ่นที่ ๑

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระสุธีวีรบัณฑิต เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 • [สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ กิจการพระพุทธศาสนา กรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทน ราษฎร
 • ประธานที่ปรึกษาองค์การพุทธศาสนิกสงเคราะห์กัมพูชาประเทศกัมพูชา
 • ประธานที่ปรึกษาชมรมเขมรนิสิต พระนิสิตชาวกัมพูชา มจร.
 • ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • กรรมการบริหารการเผยแผ่ธรรมวิทยุและโทรทัศน์ มจร.
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายบริหาร นิตยสารพุทธจักร มจร.
 • เป็นกรรมการสอบผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร.
 • เป็นรองประธานกรรมการศูนย์ IBMC INTERNATIONAL BUDDHISM MADITAION CENTRE MCU.
 • เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงาน 

 • พ.ศ. ๒๕๓๖     เป็นเจ้าหน้าที่พุทธศาสตรบัณฑิต กองประชาสัมพันธ์ มจร.
 • พ.ศ. ๒๕๓๗     เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มจร.
 • พ.ศ. ๒๕๓๙     เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ –๒๕๔๕     เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสำนักส่งเสริมฯ มจร.
 • พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐     เป็นผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร.
 • พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔      เป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.
 • พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน     เป็นผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.

ประสบการณ์การสอน

 • พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓     เป็นครูสอนโรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๔     เป็นครูสอนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕     เป็นครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๗     เป็นครูสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา จ.นครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙     เป็นครูสอนเด็กก่อนเกณฑ์สิทธิวิทยายน วัดชนะสงคราม
 • พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๑     เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๖     เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ.๒๕๔๒     เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย “สาขาธรรมนิเทศ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๓     เป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕     เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๓     เป็นอาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙     เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๔ – ปัจจุบัน     เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์ มจร.ห้องเรียนวัดโสธรวราราม
 • พ.ศ.๒๕๕๔ – ปัจจุบัน     เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์ มจร.วังน้อย อยุธยา

ผลงานทางวิชาการ

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), Social SanctionsJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), .พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), ฺพุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer).FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. Vol.6 No.4 October- December 2017 pp.250-264.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] . สิ้นแสงฉาน : Twilight Over Burma, My Life as a Shan Princess ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2560/ Vol.7 No.1  January-March 2018. หน้า 000-000.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]   การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]บับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2561). พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา (พระมหาสุนันท สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,พระครูภาวนาวชิรคุณ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 114-124 (ฐาน 1 = 0.8).

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2561). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยม ความเสมอภาคและความสงบสุข.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 294-307  (ฐาน 1 = 0.8)

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส (ศรีใส), พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ : 5  ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2559. หน้า  43-56.

สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย, ธิติวุฒิ หมั่นมี, “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 591-602. เล่ม 1

พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร),พระสุธีวีรบัณฑิต,ธิติวุฒิ  หมั่นมี. “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 37-49.

พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ),พระอุดมสิทธินายก,พระสุธีวีรบุัณฑิต, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education Management Region 14”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 239-253. [เล่ม 3]

พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท), พระสุธีวีรบัณฑิต, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle of Good Governance in Bangkok “, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 571-581. [เล่ม 3]

พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 105-121. [เล่ม 3]

พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ขำวงศ์),พระสุธีวีรบัณฑิต,บุษกร วัฒนบุตร,”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบรุี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, Supanburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560.

พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), พระสุธีวีรบัณฑิต,ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560.

พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ.  รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม (พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 109-122  (ฐาน 1 = 0.8)

การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

 • พ.ศ. ๒๕๔๔    ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๔๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๕    ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทผู้อภิปรายทาง วิชาการ, พิธีกร, ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๕    ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาสื่อสารมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

การดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์

๑.รายการ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” ออกอากาศพร้อมกัน ๕ สถานีหลักคือ

๑) สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ KHZ. วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

๒) สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบบ F.M.คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

๓) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหทัยนเรศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕ MHZ.ตั่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน

๔) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ปัจจุบัน

๒.รายการ “ธรรมะออนไลน์”

๑) สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน

๒) เครือข่ายสถานีวิทยุออกอากาศพร้อมกันทั้งในและต่างประเทศจำนวน ๒๐ สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ

๓) ออกอากาศสถานีวิทยุทาง INTERNET ชมและฟังได้ทั้งภาพและเสียงที่ WWW.BPCT.ORG

๓.รายการ “ธรรมะก่อนนิทรา”

วันเสาร์-วันอาทิตย์ สถานีวิทยุวัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คลื่น FM.๑๐๒.๗๕ Mhz.

๔.รายการ “กระแสโลกกระแสธรรม”

สถานีวิทยุคนไทยยูเค ทุกวันพุธ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐น.ที่เวปไซต์ www.konthaiuk.infor

๕. รายการ “เวทีธรรม”

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์ P&P Channel