พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9. (สัญญาบัตร)
Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro) Assistant Prof. Dr.

ตำแหน่ง          รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร. (2559). การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เลขที่สัญญา MCU RS610759043].

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหาสุนันท์  สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”รายงานการวิจัย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2559).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ : Stratigic Human Resource Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Full Text]

ผลงานในระดับชาติ

พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 263-278.

พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 205-220.

พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559).  “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 31-41.

พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ” .วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 387-395.

พระมหากำพล คุณงฺกโร. (2559). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) : 55-62.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 241-256.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2560).  “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า 77-85.

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (2017). Good people with gratitude base on Buddhist”.  journal of MUC Peace Studies. Vol.5 Special Issue (May 2017)  on the Third Conference The International Association of Buddhist Universities Celebrating the Endeavors of a Decade 2007-2017. pp.77-85.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน) : 281-293.
Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer). (2017).  Social Sanctions. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, (April-June 2017) : 281-293

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketingวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 270-283.
Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer) (2017).  Buddha Marketing พุทธะมาร์เก็ตติ้งJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, (July-September) : 270-283.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2560). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) : 250-264.

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESSวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 287-304.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2560). พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 239-246.   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม) (2561).  รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (2561).  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2562). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankindวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 294-312.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน). หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

พระอุดมสิทธินายก. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระพุทธศาสนาวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 55-69.

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. ,(Co-writer). joined to present the article  “Morality in Buddhist Leadership Development”   on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London [เอกสารเกี่ยวข้อง]

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer). “An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer).The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, 22-26 May 2017

Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Buddhist Integration for Oganizational Management to Strengthening Health and Learning for Thai Society. presented in 5th International Social Sciences and Business Research conference [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018 at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, Switzerland. p. [19] [Certificate]

Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive.One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 [Certificate]

Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok Buddhist Perspective for the Balance of Family Life. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.25-27. [Click to Journal and Articles]

Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok. Does CO2 emission have any link with the Change democratic conditions in ASEAN Countries?. International Journal of Energy Economics and Policy. ISSN: 2146-4553. Scopus. Vol. 9 Issue 6, September 2019. (เอกสารแนบ)

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระอุดมสิทธินายก, พระสุธีวีรบัณฑิต. (2560).  “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14″. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 239-253 [เล่ม 3]

พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (256๐).  “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 1-14. (เล่ม 2)

พระครูุสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล), พระอุดมสิทธินายก, บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for Community of Temple in Chonburi Province”วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (16 พฤษภาคม 2560) : 71-85. (เล่ม 2)

พระนพดล ปุญญสุวฑฒโก, พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), บุษกร วัฒนบุตร. (2560).  “ประสิทะธิผลการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน-มิถุนายน 2560) : 1-16.

พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์, พระอุดมสิทธินายก, ธิติวุฒิ หมั่นมี. (2561). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 38-49 (ฐาน 1 = 0.8)

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก). (2561). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 50-63 (ฐาน 1 = 0.8)

พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก, สุรพล สุยะพรหม. (2561). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : 173-184  (ฐาน 1 = 0.8)

การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Morality in Buddhist Leadership Development” ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 11 Th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ ระหว่าง 19-20 September 2016  [Click เกียรติบัตร]

เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” ในงานสัมมนานาชาติ  International Conference for Acadamic Disciplines , สถานที่  Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, ระหว่าง 22-26 May 2017 [Click เกียรติบัตร]

เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ดร., ส่งบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง”An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) ระหว่าง 22-23 April 2017, สถานที่  Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187  [Click เกียรติบัตร]

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

1.ศึกษาดูงาน London England (UK 1)
2.ศึกษาดูงาน Norway
3.ศึกษาดูงาน USA  (USA 1) (USA 2)
4.ศึกษาดูงาน Frank
5.ศึกษาดูงาน Japan  (Certificate)
6.ศึกษาดูงาน Italy  (Italy 1)   (Italy 2)   (Italy 3)  (Italy 4)
7.ศึกษาดูงาน State of the Vatican City
8.ศึกษาดูงาน Vietnam  (Vietnam 1) (Vietnam 2) (Certificate)
9.ศึกษาดูงาน Indonesia  (Indonesia 1) (Indonesia 2)
10.ศึกษาดูงาน Vienna, Austria (Vienna 1) (Vienna 2) (Vienna 3)
11.ศึกษาดูงาน South Korea (South Korea 1)
12.ศึกษาดูงาน Sri Lanka
13.ศึกษาดูงาน Dharma Gate Buddhist College, Hungary
14.ศึกษาดูงาน Czech Republic  (Czech Republic 1)  (Czech Republic 2Olomouc
15.ศึกษาดูงาน  Poland  (Poland 1)  (Poland 2Warsaw
16.ศึกษาดูงาน India (India 1)  (India 2)
17.ศึกษาดูงาน England