พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), ผศ.ดร.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), ผศ.ดร.
       Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) Prof.Assistant,Dr.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             วิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร.              098-8689896                                              .

E-mail          krisada.sae@mcu.ac.th                                                             .

วุฒิการศึกษา

 •  ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2554
 • ปริญญาโท           พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2555
 • ปริญญาเอก           พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2558
 • นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม 6 ประโยค

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ประสบการณ์การสอน

๖๑๔๒๐๘   การจัดการโครงการขั้นสูง
๖๑๔๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
๖๑๔๓๑๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ
๖๑๔๓๐๙  สัมมนาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
๘๐๔๑๐๕  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ
๘๐๔๑๐๖  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
๐๐๐๒๖๒  ธรรมนิเทศ
๔๐๖๒๑๘  การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
๔๐๑๔๐๕  ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๖๔๓๔  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
๐๐๐๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก

ปีการศึกษาที่ 2/2558
– บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป
– บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2558
– บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2559
– บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่8 จำนวน 30 รูป
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2559
– บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป
– บรรยายวิชา  การบริหารโครงการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 รูป
– บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2559
– บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป
– บรรยายวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2560
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป
– บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 รูป
– บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 รูป
– บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2560
– บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป
– บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2560
– บรรยายวิชา สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป
– บรรยายวิชา บาลีไวยากรณ์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 รูป
– บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2561
– บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 รูป
– บรรยายวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 11 รูป
– บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 23 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2562
– บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 รูป

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2558). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, (กันยายน – ธันวาคม 2559). หน้า 55-62.

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2560). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม 2561.

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของแกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (2561). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ) [เอกสารแจ้งการอนุมัตทุน-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์]

งานวิจัยประเมินหลักสูตร

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • บทความทางวิชาการ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

3.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560. หน้า 553-563.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8  Ways, Run, to Dream, Acording to Japanese Style.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 99-115.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 295-313.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา .   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม)  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. [นักวิจัยร่วม-บทความวิจัย]  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0]

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2]

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2561).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2562) หน้า 146-169.วารสารฐาน 3 ค่าน้ำหนัก 0.2

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).การพัฒนา บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในกรุงเทพมหานคร (พระครูอุดมจารุวรรณ คำไล้ จารุวํโส).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 1-12 (ฐาน 1 = 0.8)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 59-70 (ฐาน 1 = 0.8)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (พระมหา เฉลิมพล).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 84-95 (ฐาน 1 = 0.8)

20.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (พระครูบวรกิจจาธาร).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 405-418 (ฐาน 1 = 0.8)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(พระอธิการสมาน กนฺตธมฺโม)วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561  หน้า 301-309 (ฐาน 1 = 0.8)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล/พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561   หน้า 246-255 (ฐาน 1 = 0.8)

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2558).หนังสือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสำนักทะเบียนและวัดผล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2559). เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance Project Management (614 208).  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. และคณะ. (2560). คู่มือนิสิตปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (184 หน้า)

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ปีการศึกษา 2562

 • ผลงานในระดับนานาชาติ

Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. , (Co-writer). joined to present the article “Organization Management for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based” on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London

Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

PhramahaKissada Kittisopano ( Sea-Lee). Ph.D. “Conflict Management in Caste System of Dr.Embedkar”,Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia
ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.179-183.

Anuwat Krasang, Prasert Thilao, Phramaha Krisada Kittisobhano. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand“. Journal of Modern Education Review.  ISSN 2155-7993, USA October 2017, Volume 7, No. 10, pp. 698–702.

 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,สุรพล สยะพรหม, “การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 505-522. [เล่ม 1]

พระครูชลธารคุณากร, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,บุษกร วัฒนบุตร, “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 51-66.  [เล่ม 4]

พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว),พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, บุษกร วัฒนบุตร, “การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 : A Development of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha Administration Region 2”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 161-173. [เล่ม 3]

 • การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

[วุฒิบัตร] พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี),ดร  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) รุ่นที่ 12 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

[วุฒิบัตร] อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560

[วุฒิบัตร] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภิมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 19-21 สิงหาคม 2560

[วุฒิบัตร] ร่วมประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[วุฒิบัตร] เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 15 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561  ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[เกียรติบัตร] ผ่านการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมาวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์” โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561

[วุฒิบัตร] ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ภาพประกอบ 123]

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม

[วุฒิบัตร],[หนังสือขอบคุณ] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 17-21 ธันวาคม 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

[วุฒิบัตร] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 21-25 มกราคม 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร