ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์

สังกัด         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

การศึกษา

Ph.D. (Sociology) University of Madras , South India.(2520)

M.A. (Social Sciences) University of Madras , South India.(2516)

M.A. (English) University of Mysore , South India.(2518)

ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) พธ,บ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2541)

ประวัติการรับราชการ

2522 : อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2524 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2529 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

2546 : ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • งานตำรา

1. สังคมวิทยาเบื้องต้น

2. ประวัติแนวความคิดทางสังคม

3.สังคมวิทยาศาสนา

4. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

5. สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (แต่งร่วม)

6.ศาสนา ชีวิต และสังคม

  • สารนิพนธ์ทั่วไปที่พิมพ์เผยแพร่

1.วจนะมหาตมคานธี

2.วจนะขงจื้อ

3.จรรยาสุภาพชน

4.เพื่อนใจ เป้าหมายชีวิต

ฯลฯ

  • งานบทความทางวิชาการ

1.การพัฒนาจริยธรรม

2,ศาสนากับสังคมไทย

3.พลังสังคมกับการพัฒนาการทฤษฎีทางสังคมวิทยา

4.รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5.ภาวการณ์วิจัยในสังคมที่แปรเปลี่ยน

6.สื่อสารมวลชนกับวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา

7.การสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8.การพัฒนาขีดสมรรถนะการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของส่วนกลาง และภูมิภาค

9.ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์

10.สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา