ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ตำแหน่ง      อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด         ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) พธ,บ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท          M.A. (English) University of Mysore , South India.
    M.A. (Social Sciences) University of Madras , South India.
  • ปริญญาเอก          Ph.D. (Sociology) University of Madras , South India.

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2522 อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
2529 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
2546 ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • งานบทความทางวิชาการ

– การพัฒนาจริยธรรม
– ศาสนากับสังคมไทย
– พลังสังคมกับการพัฒนาการทฤษฎีทางสังคมวิทยา
– รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
– ภาวการณ์วิจัยในสังคมที่แปรเปลี่ยน
– สื่อสารมวลชนกับวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา
– การสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– การพัฒนาขีดสมรรถนะการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของส่วนกลาง และภูมิภาค
– ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์
– สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

– สังคมวิทยาเบื้องต้น
– ประวัติแนวความคิดทางสังคม
– สังคมวิทยาศาสนา
– สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
– สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (แต่งร่วม)
– ศาสนา ชีวิต และสังคม

  • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

– วจนะมหาตมคานธี
– วจนะขงจื้อ
– จรรยาสุภาพชน
– เพื่อนใจ เป้าหมายชีวิต