ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ตำแหน่ง      อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด         ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           ๒๕๑๑ B.A. (Political Science) University of Manila, the Philippines
  • ปริญญาโท          ๒๕๑๓ M.A. (Political Development) University, California. USA.
  • ปริญญาเอก         ๒๕๑๗ Ph.D.(Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development) Alliant International   University, San Diego, California USALoyola

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ)
  • ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

ประสบการณ์การสอน

๑. วิชาพระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. วิชาการวิจัยชั้นสูง ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

Boonton Dockthaisong. (2550). Method development for social development. Bangkok      national research council: Isan leader research won the price in the good level.

Boonton Dockthaisong. (2551). Team Research.The evaluation of provincial development.  Bangkok national research council.Won the prize of the national understanding. Professor Suchart – 5 the leader of the team.

Boonton Dockthaisong. (2552). Northeast village development by using KSM model. Submit         to school of public administration, NIDA.

  •  บทความทางวิชาการ

Boonton Dockthaisong. (2557). English paper Buddhism international in the national         academic meeting. Bangkok: Mahachalalongkornrajavidyalaya University press.

Boonton Dockthaisong. (2557). Submitted paper and print integration Buddhism and modern science for sustainable development of Thailand in ASEAN community (22-23   December 2557).The title “The Northeast star”.Working shop Research on The non-formal and in-formal education ministry of education to  design 8 months for advance working students through credit bank as the team leader to present to be the policy implementation, ministry of education, 2554 and Thai inclusive conclusion was adapt to be government policy and the   administrative policy was published by non-formal education department, ministry of Thailand.

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

Boonton Dockthaisong. (2558). The strategic competition. Bangkok: Semethama press.

Boonton Dockthaisong. (2557). The connectively of public administration toward AEC. Bangkok:     Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Organization theory and management. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Creative public administration. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2553). Paradigm of public administration in globalization. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). The grass roots democracy. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). People war. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2550). Human capital management. Bangkok: Panyachon press.