รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร

ตำแหน่ง          อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาตรี          ๒๕๑๐ B.A. (Applied Statistics) Chulalongkorn University
  • ปริญญาโท          ๒๕๑๗ M.S. (Statistics) Iowa State University, U.S.A.
  • ปริญญาเอก         ๒๕๔๘ Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

๑. นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

สุรินทร์ นิยมางกูร และชัยโรจน์ วัฒนางกูร. (๒๕๒๕). การศึกษางบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า ๑๘๕-๑๘๖.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๐). การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน. วิทยาสารวิทยาศาสตร์ ม.ก. ปีที่ ๑๕ เล่มที่ ๒-๓ พ.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๐. หน้า ๓๙-๔๗.

เชิดศักดิ์ จุละโพธิ์ สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๕๒). ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแผ่การเกษตรสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสรบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๖๕-๒๗๔.

ณัฐวุฒิ นวสกุล สุพัตรา ศรีสุวรรณ สุรินทร์ นิยมางกูร และสมเกียรติ ประสานพานิช. (๒๕๕๒). การยอมรับการใช้ประโยชน์จากกระถินของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง จังหวัดสระบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ หน้า ๓๔๗-๓๕๔.

  • บทความทางวิชาการ

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๓๒). การประมาณผลจำนวนผลไม้โดยการสุ่มกิ่ง. วิทยาสารวิทยาศาสตร์ ม.ก. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ หน้า ๓๙-๔๗.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การประยุกต์ทฤษฎีของเบย์ในการวิเคราะห์คสามเสี่ยง.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การศึกษาความสำเร็จการศึกษาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จบการศึกาในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๖). การวิเคราะห์นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๖. ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ม.ก. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖.

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๒๖). เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๓๓). การวิเคราะห์การถดถอย. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๓๓). สถิติวิจัย. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร และคณะ. (๒๕๔๖). สถิติเบื้องต้น. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๖). เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๔๘). สถิติวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๕๓). การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง : ความพึงพอใจสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันของเกษตรกรในชนบทแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฐานบัณฑิต.

สุรินทร์ นิยมางกูร. (๒๕๕๖). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติที่ใช้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฐานบัณฑิต.