ปริญญาเอก


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม