รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

ตำแหน่ง          หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ / อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท           M.A. (Economics), Marathwada University, India
    M.A. (Political Science), Tilak University, India
  • ปริญญาเอก          Ph.D. (Economics), Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, India

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2551). เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

  • บทความทางวิชาการ

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 71-82.

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2556). ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. หนังสือ 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2560). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ หน้า 449-459. [เอกสารแนบ]

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดร.ยุทธนา ปราณีต. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 468-477. [เอกสารแนบ]

พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 527-531. [เอกสารแนบ]

Dr.Phichet Thangto, Dr.Phatraphol Jaiyen, Professor Walmik Sarwade. Resource Management Based on Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 Era. International Journal of Management and Economics. Vol.I No.25 September 2018. PP. 21-24.

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2552). ภาษาอังกฤษ “English Grammar in the 21st century”. กรุงเทพฯ: รงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น . กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.